februari 2020

Bekijk online

Via deze nieuwsbrief informeert Transmuralis u over actuele ontwikkelingen en activiteiten in de transmurale zorg in Zuid-Holland Noord. 

Kent u mensen voor wie transmuraal nieuws uit de regio interessant is?
We waarderen het als u deze nieuwsbrief doorstuurt. Aanmelden kan hier.

In deze nieuwsbrief

  • Algemeen Van een inspirerende strategiemiddag en stevige 2020-ambities tot de lancering van onze nieuwe website!; Stand van zaken regionaal overleg Wet Zorg & Dwang
  • CVA Evaluatie werkafspraken CVA-ketenzorg Zuid-Holland Noord; Lotgenotenbijeenkomst voor mensen met een doorgemaakt CVA (en NAH); Europese Dag van de Beroerte; Hersenaandoeningen worden grote last voor gehele samenleving; Belemmerende en bevorderende factoren die CVA-patiënten ervaren bij lopen
  • Dementie De thema’s van de bijeenkomsten van het dementienetwerk 2020 zijn bekend; Versterken van de dementievriendelijke regio: start van het regionetwerk is gemaakt!; Informatiegids dementie; ZorgappZHN: zorg en welzijn verbinden; Casuïstiekbespreking: doe mee in je eigen subregio!
  • Palliatieve zorg Nieuwjaarsborrel Propallia; Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig; Evaluatie continuiteitsbezoeken door verpleegkundigen; Palliatieve agenda
Algemeen
Stefan Fiselier
Stefan Fiselier

Van een inspirerende strategiemiddag en stevige 2020-ambities tot de lancering van onze nieuwe website!
Het lijkt nog maar kort geleden dat ik met u vooruitkeek naar de feestdagen en de kerstvakantie. Inmiddels liggen die alweer achter ons en is het jaar 2020 weer met volle kracht gestart. De eerste overleggen, bijeenkomsten en besprekingen zijn gepland of zelfs alweer geweest en onze doelstellingen uit de nog verse jaarplannen vragen nu nadrukkelijk om uitvoering. Toch blik ik nog graag even terug naar de laatste week van 2019. lees meer>

Stand van zaken regionaal overleg Wet Zorg & Dwang
Medio 2019 is door Bestuurders van Transmuralis het initiatief genomen om na te gaan of de invoering van de WZ&D per 1 januari 2020, regionaal kan worden ondersteund. In vervolg hierop is een groep materiedeskundigen vanaf september 2019 een aantal keer bij elkaar gekomen om ervaringen te delen en behoeften in dit kader te inventariseren. U leest er hier meer over.

CVA

Louise Crama

Evaluatie werkafspraken CVA-ketenzorg ZHN
In de regio Zuid-Holland Noord hebben zorgaanbieders binnen het Transmuraal netwerk in 2017 regionale ketenafspraken gemaakt op het gebied van ketenzorg voor CVA-patiënten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een regionaal convenant. Vanuit de beleidscyclus zijn de afspraken eind 2019 geëvalueerd via een enquête die is uitgezet onder zorgverleners uit de keten. De resultaten zijn bekend en worden binnenkort in de klankbordgroep besproken en waar nodig worden ketenafspraken geactualiseerd.

Lotgenotenbijeenkomst voor mensen met een doorgemaakt CVA (en NAH): 18 april
Op 18 april organiseert Hersenletsel.nl (de patiëntenvereniging voor mensen met NAH en hun naasten) een lotgenotenbijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst is WMO. Naast de informatie die u ontvangt over de WMO is er mogelijkheid om met lotgenoten in gesprek te gaan. De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van Verpleeghuis-Reactiveringscentrum Zuydtwijk, Aaltje Noordewierlaan 50 in Leiden. Voor aanmelden of voor vragen kunt u terecht bij Christine Dessauvagie.
 
Europese Dag van de Beroerte: 12 mei
Op dinsdag 12 mei vindt voor de 16de keer de Europese Dag van de Beroerte plaats. Op deze internationale preventiedag wordt aandacht gegeven aan de beroerte. Ondanks dat er jaarlijks ruim 42.000 mensen worden getroffen door een beroerte en dit grote gevolgen kan hebben, weten veel mensen nog niet wat een beroerte is, wat de risicofactoren zijn voor het krijgen van een beroerte en hoe te handelen als men een CVA vermoedt. lees meer>

Hersenaandoeningen worden grote last voor gehele samenleving
Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, aan dementie lijdt of de ziekte van Parkinson krijgt zal, ten opzichte van 2015, tot 2040 explosief stijgen. Dit constateert de Hersenstichting op basis van gegevens over hersenaandoeningen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) van het RIVM. Uit de cijfers blijkt dat het aantal patiënten dat in 2040 een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgt, het aantal dementiepatiënten met 115 procent en het aantal mensen met de ziekte van Parkinson met 71 procent. Deze explosieve stijging heeft een enorme impact op de gehele samenleving. U leest er hier meer over.

Belemmerende en bevorderende factoren die CVA-patiënten ervaren bij lopen
Dit kwalitatieve artikel beschrijft de belemmerende en bevorderende factoren die mensen na een CVA ervaren bij het lopen of het uitvoeren van loop-gerelateerde activiteiten. In 21 interviews is aan patiënten gevraagd wat hen makkelijker maakt of stimuleert om te lopen. lees meer>

Dementie

Joan Veldhuizen

De thema’s van de bijeenkomsten van het Dementienetwerk 2020 zijn bekend
Deskundigheidsbevordering en versterking van de samenwerking is een belangrijk doel van het Dementienetwerk van Transmuralis. Ook in 2020 staan er vier thema’s van de netwerk- en scholingsbijeenkomsten op het programma. Denk of doe mee! lees meer>
 
Versterken van de dementievriendelijke regio: start van het regionetwerk is gemaakt!
In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat op 26 november 2019 betrokkenen uit alle dertien gemeenten in onze regio in de Scheppingskerk in Leiderdorp goede voorbeelden met elkaar deelden. Hiermee is tevens de start van het  netwerk dementievriendelijke regio gemaakt. lees meer>

Informatiegids dementie
De informatiegids is in 2019 verspreid op veel plekken waar mensen met dementie en hun naasten komen. Op de website is de digitale versie te vinden en staan ook de meest recente wijzigingen genoemd. Eind 2020 brengen wij een nieuwe papieren versie uit. Voor gratis exemplaren kunt u mij mailen. Ook wijzigingen of aanvullingen kunnen aan mij doorgegeven worden.

ZorgApp ZHN: zorg en welzijn verbinden
Steeds meer zorgprofessionals weten elkaar te vinden via de ZorgApp ZHN. De ZorgApp is toegankelijk voor eerstelijnszorgverleners, medewerkers van het LUMC, Alrijne Zorggroep en zorgorganisaties aangesloten bij het Dementienetwerk. Ook welzijnsorganisaties (en gemeenten) zijn echter betrokken bij dementiezorg- en ondersteuning maar gebruiken nu de App nog niet. lees meer>

Casuïstiekbespreking dementie: doe mee in je eigen subregio!
Zes keer per jaar organiseert Transmuralis in elke subregio de gelegenheid om casuïstiek te bespreken, met als doel: van elkaar leren en samenwerking versterken. Thema’s en casuïstiek worden ingebracht door de deelnemers. In 2019 bestonden de deelnemers uit casemanagers dementie, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en een enkele poh-er. Ook in 2020 komen we weer zes keer bij elkaar. Huisartsen en poh-ers zijn van harte welkom. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. De data en locaties zijn hier te vinden. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met mij op.

Palliatieve zorg
 

Maaike Scheffer

Nieuwjaarsborrel Propallia: Zó verbeteren we in 2020 de palliatieve zorg in Zuid-Holland Noord!
Op 21 januari vond Propallia's eerste nieuwjaarsborrel plaats. Een mooie combinatie van inhoud én netwerken, inclusief een muzikaal intermezzo. De aanwezigen, collega’s vanuit het onderwijs, onderzoek en de praktijk, deelden in pitches van één minuut hoe zij dit jaar aan de slag gaan met het verbeteren van de palliatieve zorg. Met elkaar kunnen we het verschil maken!
Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op de nieuwsbrief en volg Propallia op LinkedIn. Reserveer de middag van 4 juni vast in uw agenda voor de jaarlijkse werkconferentie. Dit jaar is het thema Samen Beslissen.

Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig
Bij verschillende zorgleveringsvormen is het niet meer nodig om de terminaliteitsverklaring voor de zorg in de laatste levensfase te gebruiken. Voorheen gaf deze verklaring van de behandelend arts aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan drie maanden was. Doordat het niet patiëntvriendelijk is, onnodige administratieve handelingen oplevert en het nooit met zekerheid te zeggen is of de levensverwachting daadwerkelijk korter is dan drie maanden, is in overleg tussen AHZN, KNMG, VPTZ, V&VN ZIN, ZN en VWS afgesproken dat de verklaring niet meer bij alle leveringsvormen nodig is. Lees meer in de factsheet of bekijk het filmpje over deze ontwikkeling.

Evaluatie continuïteitsbezoeken door verpleegkundigen
Na ontslag uit het ziekenhuis is de continuïteit van zorg voor mensen in de palliatieve fase van hun ziekte en hun naasten essentieel. Om die reden zijn we in de regio in 2017 gestart met het uitvoeren van continuïteitsbezoeken door verpleegkundigen, om ondersteuning en continuïteit van zorg aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten te bieden. Deze bezoeken vinden altijd in overleg met de huisarts plaats. Om inzicht te krijgen in hoeverre deze huisbezoeken worden aangevraagd, hoe de samenwerking loopt en hoe we de continuïteitsbezoeken verder kunnen verbeteren, horen we graag uw ervaringen via een korte vragenlijst. Helpt u mee de zorg in de regio te verbeteren? lees meer>

Palliatieve agenda
13 feb: Casuïstiekbespreking voor vp over dementie en palliatieve zorg (vol)
10 en 31 mrt: Bijscholing palliatieve spoedzorg voor huisartsen en 3de jaars aios, verbonden aan de SHR
26 mrt: Informatiebijeenkomst Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag? Attendeer vooral je cliënten op deze bijeenkomst!
2 april: Casuïstiekbespreking voor vp over chronische ziekten en PZ (hartfalen, COPD, Parkinson) Save the date
3 mrt: Start ontmoetingsgroep rouwondersteuning Partnerverlies
15 april: Start ontmoetingsgroep rouwondersteuning Jongvolwassenen
4 juni: Werkconferentie Propallia Samen Beslissen. Save the date
11 juni: Casuïstiekbespreking voor vp over dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding. Save the date
8 okt: Casuïstiekbespreking voor vp over palliatieve sedatie. Save the date

   
 

 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden. Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl. Onze website: www.transmuralis.nl.
 Volg ons op LinkedIn
 Stuur deze mail door